top of page

​החברה הבדואית

 

החברה הבדואית הינה בין האוכלוסיות המרכזיות הסובלות מהיעדר תשתיות טכנולוגיות זמינות מחד, ורמת אוריינות דיגיטלית נמוכה מאידך. עמותת תפוח פועלת בשורה של תכניות לקידום טכנולוגי של האוכלוסייה הבדואית, בחינוך טכנולוגי, תעסוקה, שירותים לאזרח ותוכניות לנוער וצעירים.

דו"ח פעילות בחברה הבדואית 2019

bottom of page