top of page

הפער הדיגיטלי בישראל

הפער הדיגיטלי הינו סוגיה חברתית, המתייחסת לפער בין אוכלוסיות בעלות גישה קבועה ויעילה למחשב ולאינטרנט לבין אלו שאין להם גישה כזו.

פער זה גדל ככל שהמדינה הופכת תלותית בטכנולוגיה בתהליכים כלכליים ודמוקרטיים.

צמצום הפער הדיגיטלי הוכח כמסייע בצמצום פערים סוציו-אקונומיים.

 

עמותת תפוח, חברת בזק והמרכז לחקר האינטרנט ברשות פרופסור שיזף רפאלי פיתחו מדד תקשוב לאומי לישראל, המהווה ככלי למדידה והשוואה למען צמצום הפער הדיגיטלי בישראל, לעיצוב מדיניות והערכתה, ומנוע להשקעות עתידיות בתשתיות ובחינוך לטכנולוגיה.

סרטון מדד התקשוב 2016

נייר עמדה בנושא הפער הדיגיטלי בישראל

חוברת מידע אוריינות דיגיטלית בחברה הבדואית

bottom of page